Spojená škola Senica

Spojená škola Senica

Brezová 1
90501 Senica
IČO: 00181935

Informácie o inštitúcii Spojená škola Senica

 

Profil školy

 

Spojená škola v Senici vznikla 1.1.2006 zlúčením Špeciálnej základnej školy internátnej a Praktickej školy internátnej, ktorá bola do siete škôl zaradená od 1.9.2005.

Od 1. 9.2007 začalo svoju činnosť Školské stredisko záujmovej činnosti.

 

Naša škola:  Spojena_skola.ppt

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna

poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, internát zabezpečuje výchovu mimo vyučovania žiakov v týždennej starostlivosti.

 

Cieľom výchovy a vzdelávania je osvojovanie vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych vlastností potrebných pre prirodzenú integráciu do spoločnosti.

 

Vzdelávanie sa realizuje v troch variantoch A,B,C, ktoré sú určené druhom a stupňom postihnutia. Od šk.roka 2005-06 sa v našej škole vzdelávajú i žiaci s autizmom. Súčasťou vzdelávacieho procesu je individuálna logopedická starostlivosť, určená deťom s poruchami reči a výslovnosti. Škola poskytuje i rehabilitačnú starostlivosť, ktorá je realizovaná kvalifikovanou zdravotnou sestrou. Komplexnú starostlivosť dopĺňa terapeutická činnosť. Internát poskytuje celotýždňové ubytovanie deťom, ktoré navštevujú školu s väčšej vzdialenosti.
Školský klub detí je určený pre deti s dennou dochádzkou.

 

Praktická škola internátna

 

je jedna z  alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B.

Vzdelávanie v praktickej škole je trojročné, v každom ročníku dostávajú žiaci vysvedčenie. Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine – na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť sa v prácach profilujúcich voliteľných predmetov tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore.

 

Absolventi praktickej školy sa okrem vlastnej domácnosti môžu uplatniť v štátnom i súkromnom sektore, ako pomocní pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti,ako opatrovatelia starých občanov, v stravovacích a obchodnýchzariadeniach, v poľnohospodárstve.

 

V našej škole sa žiaci venujú trom voliteľným profilujúcim predmetom:

starostlivosťo starých a chorých

pomocné práce v kuchyni

pestovateľské práce

 

Školské stredisko záujmovej činnosti

 

Je našou snahou vytvoriť také podnienky a pripraviť také aktivity, aby všetci žiaci, ktorí sa rozhodnú stredisko navštevovať, strávili svoj voľný čas zmysluplne, rozvijali svoje záujmy v krúžkoch záujmovej činnosti.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr.Otto Mareček - riaditeľ

 

Mgr. Oľga Ághová - zástupkyňa

 

Email školy: smsi@stonline.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit